Relacje z akcjonariuszami

OT PORT ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

(dawniej jako OT PORT ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o.) z siedzibą w Świnoujściu (72-602), przy ulicy Bunkrowej 1, jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700026, posiadającą NIP 8550003580, Regon 810515378, kapitał zakładowy w wysokości 17.557.050,00 zł – w całości opłacony.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.557.050 akcji na okaziciela serii A o wartości 1 (jeden) złoty każda akcja.

Struktura Akcjonariatu OTPŚ S.A.

Ilość łączna akcji: 17 557 050 100%
w tym:
OT Logistics S.A.: 17 042 751 97,07%
pozostali akcjonariusze – osoby fizyczne 514 299 2,93%
  • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji OT Port Świnoujście S.A., aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez OT Port Świnoujście S.A. wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w OT Port Świnoujście S.A. odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w:

Biuro Zarządu OT Port Świnoujście S.A.
telefon, 91 321 52 92
adres stacjonarny i mailowy: OT Port Świnoujście S.A.
72-602 Świnoujście ul. Bunkrowa 1
info@otport.swinojscie.pl

Uchwałą Nr 16 Walne Zgromadzanie Spółki OT Port Świnoujście S.A – w dniu 25 sierpnia 2020 roku, dokonało wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Senatorska nr 18 , 00-950 Warszawa, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki OT Port Świnoujście S.A

Kontakt:
Relationship manager
Departament Usług Powierniczych
telefon, +48 22 438 34 70
fax +48 829 03 99
mBank S.A. 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7a
mBank.pl

O NAS

OT Port Świnoujście
info@otport.swionujscie.pl
NIP: 855-000-35-80
KRS: 000070026